8PLUS – obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Systém 8PLUS – 8PLUS Prověřování, 8PLUS monitoring, 8PLUS Prověření v CEE

Marketingové databáze, s.r.o., IČ 29041384, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162138, dále jen „Poskytovatel“ vydává v souladu s právním řádem České republiky tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“):

1. Marketingové databáze, s.r.o. je výrobcem a zároveň jediným poskytovatelem aplikací 8PLUS Prověřování, 8PLUS monitoring a 8PLUS Prověření v CEE, dále jen „Systém 8PLUS“. Pod pojmem Systém 8PLUS se rozumí softwarová internetová aplikace, která na základě vstupních informací vyhledá, zpracuje, vyhodnotí a nakonec zobrazí informace o podnikatelských subjektech do logických bloků. Pod pojmem informace se rozumí všechny dostupné informace o daném podnikatelském subjektu jako např. základní údaje, kontaktní údaje, předmět činnosti, finanční ukazatele, negativní informace a podobně.

2. Systém 8PLUS pracuje s informacemi z neplacených i placených veřejně přístupných zdrojů, zakoupených aktualizovaných databank a vlastních pramenů v souladu s právními předpisy ČR a Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Poskytovatel se trvale snaží poskytovat data úplná a aktuální, nenese zodpovědnost za případný výpadek některého zdroje, stejně tak neručí za vyhodnocení, správnost a aktuálnost poskytovaných dat. Objednavatel prohlašuje, že byl před objednáním Systému 8PLUS seznámen s jeho obsahem.

3. Poskytovatel na základě objednávky poskytne Objednavateli přístup na dané období do systému 8PLUS pro daný počet uživatelů Objednavatele. Objednavatel se zavazuje k mlčenlivosti o informacích ze Systému 8PLUS a přebírá ručení, že i jeho pracovníci budou pracovat a postupovat podle těchto VOP.

4. Cena za Systém 8PLUS se řídí platným ceníkem Poskytovatele. Objednavatel je povinen cenu uvedenou v objednávce uhradit ihned po obdržení proforma faktury. Daňový doklad bude vystaven nejdéle 7 pracovních dní po poskytnutí přístupu.

5. Objednavatel touto objednávkou získává přístup do Systému 8PLUS po dobu 12/24 měsíců od data poskytnutí přístupu. Pokud Objednavatel písemně nebo e-mailem nevypoví minimálně 30 dnů před koncem předplaceného období tuto objednávku, má se za to, že nechce ukončit přístup do Systému 8PLUS a platnost přístupu mu bude automaticky prodloužena za stejných podmínek na stejné období jako při objednání.

6. Objednavatel může v rámci Systému 8PLUS využívat další doprovodné služby. Jedná se o službu 8PLUS Monitoring a možnost zvýhodněného přístupu do Centrální evidence exekucí (CEE) prostřednictví služby 8PLUS Prověření v CEE. Předplatné do CEE má platnost do konce platnosti přístupu do Systému 8PLUS. V případě nevyčerpání celého předplaceného kreditu do konce platnosti přístupu do Systému 8PLUS nebude objednavateli zůstatek proplacen. Při automatickém prodloužení předplatného Systému 8PLUS na další navazující období se také prodlužuje platnost nevyčerpaného kreditu do CEE.

7. Informace ze Systému 8PLUS mají informativní charakter a jsou určeny výhradně pro potřebu Objednavatele, který výslovně upouští od použití dat jako důkazu nebo potvrzení s výjimkou pro potřeby úvěrových pojišťoven. Objednavatel se zavazuje používat Systém 8PLUS a data z něj v souladu se zákony České republiky a EU. Dále se Objednavatel zavazuje nepředat informace nebo jejich část třetí osobě, a to sdělením, umožněním nahlédnutí, opomenutím či jiným obdobným způsobem. Informace zůstávají majetkem Poskytovatele. V případě, že je Poskytovatel činěn odpovědným z důvodů neoprávněného šíření nebo zneužití informací Objednavatelem, zavazuje se Objednavatel k náhradě veškeré takto způsobené škody v plné výši přímo těm subjektům, kterým byla škoda způsobena, k úhradě pokut či jiných sankcí. V případě podezření ze zneužití údajů nebo porušení VOP zaniká právo Objednavatele na poskytování služby ze strany poskytovatele a to s okamžitou platností.

8. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv v souvislosti s používáním informací obsažených v Systému 8PLUS.

9. Uvedení emailových adres v Systému 8PLUS neznamená automatický souhlas vlastníků těchto adres k zasílání nevyžádaných nabídek a má jen informativní charakter. Objednavatel musí v případě využití těchto adres ze Systému 8PLUS postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU.

10. Od této objednávky není možné odstoupit po poskytnutí přístupu do Systému 8PLUS. V případě pochybností o termínu dodání Databáze se má za to, že byla dodána nejdéle 7. pracovní den po obdržení platby na účet Poskytovatele.

11. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto VOP.

12. Potvrzením objednávky Systému 8PLUS vyjadřuje Objednavatel bezvýhradný souhlas s VOP.

13. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 31.7.2019.