Obchodní podmínky Předvybrané databáze

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Předvybrané databáze

 

1. Marketingové databáze, s.r.o., IČ 29041384, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162138, dále jen „Poskytovatel“ se zavazuje dodat Objednateli Předvybranou databázi (dále jen Databáze) podle specifikace v objednávce.

 

2. Objednavatel touto objednávkou získává nevýhradní právo jeden rok používat objednanou Databázi ve verzi aktuální k datu jejího dodání. Objednavateli nevzniká nárok na aktualizace Databáze novější než k datu jejího dodání, není-li objednávkou sjednáno jinak.

 

3. Majitelem Databáze zůstává Poskytovatel. Databáze může být použita pouze pro vlastní potřebu Objednavatele v souladu se zákony České republiky a nesmí být poskytována třetím osobám, pokud není objednávkou sjednáno jinak.

 

4. Poskytovatel získal data z veřejných zdrojů, z prezentací subjektů na Internetu a vlastním sběrem (zejména prostřednictvím telemarketingového šetření) v souladu s právními předpisy ČR.

 

5. Poskytovatel se trvale snaží udržovat data v Databázi úplná a aktuální, nenese však odpovědnost za jejich správnost. Záznamy jednotlivých subjektů nemusí mít vyplněné všechny položky, cena Databáze (i bez vyplněných některých položek) zůstává stejná.

Objednavatel prohlašuje, že byl před objednáním Databáze seznámen s jejím obsahem (počet áznamů, počet telefonních čísel, počet e-mailových adres).

 

6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv v souvislosti s používáním informací obsažených v Databázi.

 

7. Uvedení emailových adres v Databázi neznamená automatický souhlas vlastníků těchto adres k zasílání nevyžádaných nabídek. Objednavatel musí v případě využití těchto adres z Databáze postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

 

8. Od této objednávky není možné odstoupit po dodání Databáze. V případě pochybností o termínu dodání Databáze se má za to, že byla dodána nejdéle 7. pracovní den po obdržení platby na účet Poskytovatele.

 

9. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto VOP.

 

10. Podpisem objednávky vyjadřuje Objednavatel bezvýhradný souhlas s VOP.

 

11. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 20.10.2017.

 

 

Ing. Milan Knapp

Jednatel

 

20.10.2017