Obchodní podmínky Monitoring nových firmem

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Specializovaná databáze Monitoring nově vzniklých firem

Tuto službu již neposkytujeme, nové firmy si můžete samoobslužně najít v KALKULÁTORu FIREM.

 

1. Marketingové databáze, s.r.o., IČ 29041384, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162138, dále jen „Poskytovatel“ se zavazuje dodat Objednavateli Specializovanou databázi, některou z částí Specializované databáze nebo výběr ze Specializované databáze (dále jen Databáze) podle specifikace na první straně objednávky.

 

2. Objednavatel touto objednávkou získává nevýhradní právo jeden rok používat objednanou Databázi ve verzi aktuální k datu jejího dodání. Objednavateli nevzniká nárok na aktualizace Databáze novější než k datu jejího dodání, není-li objednávkou sjednáno jinak.

 

3. Majitelem Databáze zůstává Poskytovatel. Databáze může být použita pouze pro vlastní potřebu Objednavatele v souladu se zákony České republiky a nesmí být poskytována třetím osobám, pokud není objednávkou sjednáno jinak.

 

4. Poskytovatel získal data z veřejných zdrojů, z prezentací subjektů na Internetu a vlastním sběrem (zejména prostřednictvím telemarketingového šetření) v souladu s právními předpisy ČR.

 

5. Poskytovatel se trvale snaží udržovat data v Databázi úplná a aktuální, nenese však odpovědnost za jejich správnost. Záznamy jednotlivých subjektů nemusí mít vyplněné všechny položky, cena všech záznamů (i bez vyplněných některých položek) zůstává stejná.

Objednavatel prohlašuje, že byl před objednáním Databáze seznámen s jejím obsahem.

 

6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv v souvislosti s používáním informací obsažených v Databázi.

 

7. Uvedení emailových adres v Databázi neznamená automatický souhlas vlastníků těchto adres k zasílání nevyžádaných nabídek. Objednavatel musí v případě využití těchto adres z Databáze postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

 

8. Od této objednávky není možné odstoupit po dodání Databáze. V případě pochybností o termínu dodání Databáze se má za to, že byla dodána nejdéle 7. pracovní den po obdržení platby na účet Poskytovatele.

 

9. Poskytování Databáze na dobu neurčitou je možné vypovědět nejdříve jeden rok od data objednávky, a to písemně nebo faxem na adresu Poskytovatele.

 

10. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto VOP.

 

11. Podpisem objednávky vyjadřuje Objednavatel bezvýhradný souhlas s VOP.

 

12. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 8.4.2011.

 

 

 

Ing. Milan Knapp

Jednatel

 

8.4.2011