KALKULÁTOR FIREM a celé databáze – Všeobecné obchodní podmínky

1. Marketingové databáze, s.r.o., IČ 29041384, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162138, dále jen „Poskytovatel“ se zavazuje dodat Objednavateli Specializovanou databázi, některou z částí Specializované databáze, výběr ze Specializované databáze nebo přístup do databáze na www.kontaktonline.cz (dále jen Databáze) podle specifikace uvedené v objednávce. Objednavatel si parametry databáze zvolí v Kalkulátoru firem a celé databáze a objedná ji prostřednictvím e-shopu Databázomat. Oba tyto systémy provozuje Poskytovatel na své stránce www.kalkulatorfirem.cz.

2a. Objednavatel touto objednávkou získává nevýhradní právo po dobu, na kterou přístup do Databáze objednal, používat objednanou Databázi ve verzi aktuální k datu jejího užití.Pokud Objednavatel písemně nebo e-mailem nevypoví minimálně 30 dnů před koncem předplaceného období tuto objednávku, má se za to, že nechce ukončit přístup do Databáze a platnost přístupu mu bude automaticky prodloužena za stejných podmínek na stejné období jako při objednání.
2b. Objednavatel touto objednávkou získává nevýhradní právo jeden rok používat objednaný výběr z Databáze ve verzi aktuální k datu jeho dodání. Objednavateli nevzniká nárok na aktualizace výběru z Databáze novější než k datu jejího dodání.

3. Majitelem Databáze a připojeného dalšího software zůstává Poskytovatel. Databáze může být použita pouze pro vlastní potřebu Objednavatele v souladu se zákony České republiky a nesmí být poskytována třetím osobám. Objednavatel nesmí získávat data z Databáze jinak než pomocí v Databázi připraveného exportu nebo přes Poskytovatelem připravenou webovou službu.

4. Přístup do Databáze funguje v prostředí Google Chrome, Mozilla Firefox a MS IE. V ostatních prohlížečích může vykazovat chyby ve funkčnosti.

5. Poskytovatel získal data z veřejných zdrojů, z prezentací subjektů na Internetu a vlastním sběrem (zejména prostřednictvím telemarketingového šetření) v souladu s právními předpisy ČR.

6. Poskytovatel se trvale snaží udržovat data v Databázi úplná a aktuální, nenese však odpovědnost za jejich správnost. Záznamy jednotlivých subjektů nemusí mít vyplněné všechny položky, cena všech záznamů (i bez vyplněných některých položek) zůstává stejná.
Potvrzením objednávky Objednavatel prohlašuje, že byl před objednáním Databáze seznámen s jejím obsahem.

7. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv v souvislosti s používáním informací obsažených v Databázi.

8. Uvedení emailových adres, telefonů a faxů v Databázi neznamená automatický souhlas vlastníků těchto adres k zasílání nevyžádaných nabídek a/nebo přijímání nevyžádaných telefonátů. Objednavatel musí v případě využití těchto adres z Databáze postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

9. Od této objednávky není možné odstoupit po dodání Databáze, tedy po odeslání dat nebo přístupu k datům Objednavateli. V případě pochybností o termínu dodání Databáze se má za to, že byla dodána nejdéle 7. pracovní den po obdržení platby na účet Poskytovatele.

10. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto VOP.

11. Potvrzením objednávky vyjadřuje Objednavatel bezvýhradný souhlas s VOP.

12. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 22.3.2024.