Obchodní podmínky databáze KONTAKTonline

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Specializovaná databáze KONTAKTonline

 

1. Marketingové databáze, s.r.o., IČ 29041384, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162138, dále jen „Poskytovatel“ se zavazuje dodat Objednavateli Specializovanou databázi, některou z částí Specializované databáze nebo výběr ze Specializované databáze (dále jen Databáze) podle specifikace uvedené v objednávce.

 

2. Objednavatel touto objednávkou získává nevýhradní právo po dobu, na kterou přístup k Databázi objednal, používat objednanou Databázi ve verzi aktuální k datu jejího užití.

 

3. Majitelem Databáze a připojeného dalšího software zůstává Poskytovatel. Databáze může být použita pouze pro vlastní potřebu Objednavatele v souladu se zákony České republiky a nesmí být poskytována třetím osobám, pokud není objednávkou sjednáno jinak, viz „Agenturní prodej dat třetím osobám“. Objednavatel nesmí získávat data z Databáze jinak než pomocí v Databázi připraveného exportu nebo přes Poskytovatelem připravenou webovou službu. Agenturním prodejem se rozumí prodej dat třetím osobám v produktech nebo službách Objednavatele.

 

4. Databáze funguje v prostředí Google Chrome, Mozilla Firefox a MS IE. V ostatních prohlížečích může vykazovat chyby ve funkčnosti.

 

5. Poskytovatel získal data z veřejných zdrojů, z prezentací subjektů na Internetu a vlastním sběrem (zejména prostřednictvím telemarketingového šetření) v souladu s právními předpisy ČR.

 

6. Poskytovatel se trvale snaží udržovat data v Databázi úplná a aktuální, nenese však odpovědnost za jejich správnost. Záznamy jednotlivých subjektů nemusí mít vyplněné všechny položky, cena všech záznamů (i bez vyplněných některých položek) zůstává stejná.

Objednavatel prohlašuje, že byl před objednáním Databáze seznámen s jejím obsahem.

 

7. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv v souvislosti s používáním informací obsažených v Databázi.

 

8. Uvedení emailových adres v Databázi neznamená automatický souhlas vlastníků těchto adres k zasílání nevyžádaných nabídek. Objednavatel musí v případě využití těchto adres z Databáze postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

 

9. Od této objednávky není možné odstoupit po dodání Databáze. V případě pochybností o termínu dodání Databáze se má za to, že byla dodána nejdéle 7. pracovní den po obdržení platby na účet Poskytovatele.

 

10. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto VOP.

 

11. Odesláním objednávky vyjadřuje Objednavatel bezvýhradný souhlas s VOP.

 

12. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 20.07.2016.

 

 

 

Ing. Milan Knapp

Jednatel

VOP ke stažení:
Všeobecné obchodní podmínky (20.07.2016)

 

20.07.2016